FLVBEOC

Florida SERT

KESYONÈ EVALYASYON DEGA NAN BIZNIS

Enfòmasyon ou bay nan kesyonè sa a pwal jwenn diferan òganis nan eta a ak òganis lokal pou akselere egzekisyon pwogram èd pou biznis ki viktim dezas yo. Kesyonè sa a ede Eta a detèmine si sèvis èd pou biznis ki viktim dezas yo dwe aktive.

Chan ki make avèk * yo obligatwa.

Evènman/Ensidan: *
Non Biznis la: *
Non oswa Nimewo Idantifikasyon Kote a: *
Nimewo Taks Federal (FEIN):
Nimewo Taks nan Eta a:
Adrès 1: *
Adrès 2:
Vil: *
Konte: *
Eta: *
Zip Kòd: *
Non Kontak la: *
Imel Kontak la: *
Nimewo Telefòn Kontak la: *
1) Ki kalite biznis?
Si W Chwazi Lòt, Tanpri Presize:
2) Èske w Ouvè pou Biznis Kounyeya?
Wi Non Ouvè yon Lòt Kote
2a) Si w reponn non, kilè ou panse w ap relouvè?
3) Èske biznis ou a te sibi donmaj?
Wi Non
3a) Si w reponn wi, ki tip donmaj li te sibi?
4) Èske ou te oswa pwal pèdi kliyan poutèt ijans/dezas sa a?
Wi Non
4a) Si w reponn wi, kilè enpak la kòmanse ak fini?
Kòmanse Fini
4b) Kisa revni biznis ou te ye pandan peryòd sa a?
$
4c) Kisa revni biznis ou te ye pandan menm peryòd la ane anvan an?
$
4d) Montan asirans kont pèt eksplwatasyon ou resevwa oswa ap tann, si genyen:
$
5) Èske ou gen estimasyon sa ijans/dezas sa a koute biznis ou a?
Wi Non
5a) Si w reponn wi, konbyen?
6) Konbyen anplwaye (Tan Plen ak Tan Pasyèl) ou genyen kounyeya?
7) Èske w voye anplwaye ale, oswa èske w pwal voye anplwaye ale?
Wi Non
7a) Si w reponn wi, kantite ranvwa tanporè?
7b) Peryòd ranvwa ou atann oswa ou estime an jou?
8) Èske w enskri nan FEMA?
Wi Non

Si w pa enskri nan FEMA, tanpri vizite www.disasterassistance.gov.

9) Lòt faktè enpòtan ki jennen fonksyònman biznis la:
Aksè a kliyan Retire debri Founiti Pwodi
Prè finansye / komèsyal Kapital akoutèm Kapital alontèm
Fòmasyon / pèsonèl Donmaj poutèt dlo Règleman asirans
Transpò anplwaye Kliyantèl Nesesite konstriksyon / founisè sèvis
10) Si ou pa kapab sèvi avèk espas biznis ou a, ki kalite espas ou bezwen?
Biwo Endistriyèl Fleksib Vant An Detay Ankenn
Kantite pye kare ou bezwen:
Kantite tan ou bezwen: (Apeprè kantite Jou)
11) Èske w ta renmen pran yon randevou pou jwenn aksè a sèvis ak pwogram èd pou biznis ki viktim yo?
Wi Non
12) Si biznis ou a te sibi donmaj pwopriyete tou, ki kantite asirans ou touche oswa atann pou donmaj pwopriyete?
$
Make tip asistans biznis ou a enterese resevwa:
Kredi Relè Dijans
Yon prè akoutèm (ant 90 ak 180 jou) jiska $25,000 ki disponib pou pwopriyetè ti biznis ki gen ant 2 ak 100 anplwaye, k ap fonksyone depi omwen yon lane konplè epi ki gen donmaj fizik ki kapab verifye nan biznis yo.
Prè Komèsyal pou Dezas Fizik SBA
Prè yo disponib pou biznis aplikan nenpòt ki gwosè ki kalifye pou pèt ki pa asire jiska $2M pou ranje oswa ranplase pwopriyete biznis la jan li te ye anvan dezas la. Prè yo gen dwa sèvi pou ranplase oswa ranje byen imobilye, ekipman, enstalasyon ak envantè ak amelyorasyon lokal ki lwe.
Prè pou Donmaj Ekonomik poutèt Dezas SBA (EIDLs)
Prè jiska $2M disponib pou ti biznis ki sibi donmaj ekonomik kòm rezilta dirèk yon dezas. Kredi fon woulman sa yo fèt bay biznis ki pa gen kredi disponib lòt kote pou ede yo peye kou fonksyònman òdinè a nesesè ki t ap peyab si se pat pou dezas la.
Konsèy sou Biznis nan Sant Devlòpman Ti Biznis la
Analis biznis sètifye ap bay konsèy jeneral sou biznis pou ede jwenn aksè a prè SBA tradisyonèl yo. Èske w ap soumèt fòmilè sa a an repons a Zika?
Èske w ap soumèt fòmilè sa a an repons a Zika?
Wi
Kòmantè:

Antre kòd ki pi wo a isit la:
Ou pa kapab li imaj la? Klike isit la pou rafrechi l